Hétfő - Péntek: 8.00 - 20.00

Szombat - Vasárnap: Zárva

Bimbó út 139/B

1026 Budapest

Kövess minket

Játékszabály – szájhigiéniai nyereményjáték

A JÁTÉK NEVE: Szájhigiéniai nyereményjáték

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

SoulDental Fogászat

Cégnév: SoulDental Fogászati és Szájsebészeti Zrt.
Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 139/b

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal és Instagram azt a Facebook és Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így  azokat a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A JÁTÉK MENETÉNEK PONTOS LEÍRÁSA

A játék fogászatunkon történik: 1026 Budapest, Bimbó út 139/b

Nyereményjátékunk lényege:

Ha 2023. október 1. és 2023. november 30. között szájhigiéniai kezelésre időpontot foglalók között 3 db fogápolási csomagot sorsolunk ki. A sorsolásban azok a páciensek vehetnek részt, akiknél a szájhigiéniai kezelés megtörtént. Csak a dentálhigiénikusaink által végzett kezelésen résztvevők vehetnek részt a sorsolásban.

A JÁTÉK KEZDETE ÉS VÉGE: 2023. október 1. – 2023. november 30.

SORSOLÁS: 2023. december 1.

 

RÉSZVÉTEL, JOGOSULTSÁG

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a játék feltételeinek a fent leírtak szerint eleget tesz.
Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból.

 

JÁTÉKSZABÁLY

Aki 2023. október 1. és 2023. november 30. között dentálhigiénikusaink által elvégzett szájhigiéniai kezelésen vesz részt fogászatunkon, akkor résztvevője lesz nyereményjátékunknak.

Nem részese a nyereményjátéknak a parodontológus által végzett szájhigiéniai kezelés. Csak az elvégzett kezelés tesz jogosulttá a sorsoláson való részvételre.

 

NYEREMÉNY

3 db fogápolási csomag,  nyertesenként 1 db

A csomag tartalma

  • 1 db Curasept szájvíz
  • 2 db Curaprox fogköztisztító
  • 1 db Curaprox fogkefe
  • 1 db fogkrém

A nyeremények – előre egyeztetett időpontban – recepciónkon vehetők át.  A Nyeremény igénybevételével járó SZJA kötelezettséget, egyéb költségeket a nyertes viseli.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A játékban csak a játékszabályban megadott időintervallumban időpontot kérő és a kezelést igénybe vevő páciensek vehetnek részt. A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel Lebonyolítóval szemben.

 

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A játék elérhetőségét és működését számos a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/ vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

 

A JÁTÉK IDŐ ELŐTTI BEFEJEZÉSE

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen.

 

A JOGI ÚT IGÉNYBEVÉTELE

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – a nyertes érvényes e-mail címe, neve és TAJ száma – SoulDental Fogászati Zrt.. kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja.

Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A nyertesektől bekért adatok a játékban való részvételhez szükségesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a SoulDental Fogászati Zrt.. általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, SoulDental Fogászati Zrt. további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljenek.

A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező és Lebonyolító) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.